Go to main content
Workshop

Working with Emotional Systems: Building Emotional Capacity in You and Your Clients

24 January 2020 9:30 am - 4:00 pm
Cardiff
This event is free and open to BPS members only. Registration is required. See Pricing Tab for more information.
Image alt text

Registration deadline: 16 January

There are 1000s of therapeutic models and psychological difficulties but have a lot in common: emotions are at the heart in all cases.

However, most health care professionals have not had training in the basic emotional systems driving human beings and all mammals.

During this event, delegates will learn from the inside out, experiencing the systems gently as they are present and active in you.

In addition, there is no need for believing or trusting what you hear, when you experience it yourself you begin building your own evidence base.

Building your clients emotional capacity and strengths is a vital part of all psychotherapeutic work and will compliment any model you are already trained or skilled in using.

This event will be of interest to all health care professionals, especially those working psychotherapeutically.


Mae yna filoedd o fodelau therapiwtig ac anawsterau seicolegol ond mae ganddynt lawer yn gyffredin: emosiynau sydd wrth eu gwraidd bob tro.

Fodd bynnag, nid yw’r rhan fwyaf o ymarferwyr gofal iechyd wedi cael hyfforddiant yn y systemau emosiynol sylfaenol sy’n gyrru bodau dynol a mamaliaid fel ei gilydd.

Yn ystod y gweithdy, byddwch yn dysgu o’r tu mewn allan, yn profi’r systemau’n araf gan eu bod yn bresennol ynoch.

Yn ogystal, nid oes angen credu neu ymddiried yn yr hyn a glywch, wrth ei brofi eich hun rydych yn dechrau adeiladu eich sail dystiolaeth eich hun.

Mae adeiladu galluedd emosiynol a chryfderau’ch cleientiaid yn rhan hanfodol o bob gwaith therapiwtig a bydd yn cyd-fynd ag unrhyw fodel rydych wedi arfer ei ddefnyddio.

Bydd y gweithdy hwn o ddiddordeb i unrhyw ymarferwr gofal iechyd, yn enwedig y rheiny sy’n gweithio ym myd seicotherapi.
 

Radisson Blu Hotel 
Meridian Gate
Bute Terrace
Cardiff 
CF10 2FL

Event Location: 
9:30 am Arrival and refreshments
10 am Start of the workshop
11:15 Break
11:30 Workshop continued
12.30 Lunch
13:15 Workshop continued
14:30 Break
14:45 Workshop continued
16:00 End of Workshop

Speakers 

Dr Jessica Bolton, Consultant Clinical Psychologist and Head of Attuned Connection

Dr Jessica Bolton is IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association) accredited Experiential Dynamic Therapist, Supervisor & Trainer passionate about simplifying the complex process of therapeutic change; she connects with her audience, inspiring novice and experienced professionals alike; attempting to teach with humility and with intense curiosity, respecting expertise within the room. With twenty years of clinical and teaching experience across university, public and private healthcare settings, she is pioneering innovative ways of bringing experiential psychotherapy training and emotional learning to the widest audience via online platforms. She specialises in training those working with highly complex cases to develop transdiagnostic and transtheoretical skills, and to be themselves within the therapy room.

Dr Jessica Bolton, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol a Phennaeth Cyswllt Cydweddol. Mae Dr Jessica Bolton wedi cael ei achredu gan yr IEDTA (Y Gymdeithas Ryngwladol i Therapi drwy Brofiad Arbrofol) fel Therapydd Dynamig Trwy Brofiad, Goruchwyliwr a Hyfforddwr. Mae hi’n teimlo’n gryf am symleiddio’r broses gymhleth o newid therapiwtig; mae'n gallu ymgysylltu â’i chynulleidfa ac yn ysbrydoliaeth i ymarferwyr newydd a phrofiadol fel ei gilydd. Ei nod yw addysgu gyda gostyngeiddrwydd a chywreinrwydd dwys, gan barchu’r arbenigedd sydd yn yr ystafell. Gydag ugain mlynedd o brofiad clinigol ac addysg mewn prifysgolion, a lleoliadau gofal iechyd cyhoeddus a phreifat, mae hi’n arloesi ffyrdd blaengar o ddod â hyfforddiant seicotherapi drwy brofiad a dysgu emosiynol i’r gynulleidfa ehangach drwy lwyfannau ar-lein. Mae hi’n arbenigo mewn hyfforddi’r rheiny sy’n gweithio gydag achosion cymhleth iawn i ddatblygu sgiliau traws-ddiagnostig a thraws-ddamcaniaethol, ac i fod yn nhw eu hunain yn yr ystafell therapi.

 

This is a free event for members of the Society only.

Registration information

Clicking on the register button will take you to the BPS sign in page - please sign in using your usual BPS membership number and password.

If you don't yet have an account, you can create an account via this link:

Once you have signed in, click on this event to register and you should be able to complete the form and add to basket.

If you have any queries regarding this event please contact Member Network Services, quoting 'DCP W - Emotional Systems - 24 Jan' at:

Alternatively telephone during office hours on +44 (0) 116 252 9515 stating the name and date of the event. 

Top of page